Template:Main-cfp/vi

Wikimania 2007 Taipei :: a Globe in Accord
Jump to navigation Jump to search

Kêu gọi tham gia


Chúng tôi đang nhận áp phích, cũng như là đề nghị về các tường trình, hội thảo, nhóm thảo luận, và các hoạt động khác. Chúng tôi cũng nhận đề cử người để diễn thuyết và tham gia hội thảo. Xin mạnh dạn khi đệ trình!

 • Các ngày quan trọng:
  • 1 tháng 3 – 30 tháng 4 15 tháng 5: Đệ trình
  • 1 tháng 5 – 31 tháng 5: Trả lời và báo về sự chấp nhận
 • Các đề tài của hội nghị bao gồm:
  • Các cộng đồng Wikimedia
  • Nội dung tự do
  • Cơ sở hạ tầng kỹ thuật Đọc tiếp…

Đệ trình chính thức | Đề nghị chương trình