Jump to content

Seminar/NCU

Wikimania 2007 Taipei :: a Globe in Accord

課程安排

時間 課程
13:10-14:00 維基百科/維基媒體的認識
14:10-15:00 維基媒體的著作權探討
15:10-16:00 維基百科的使用方法、基礎編輯+實作練習
16:10- 編輯練習/活動討論!

講師

中文維基百科、中文維基語錄管理員、中華民國維基媒體協會理事。興趣是生物學、社會文化、網路。著有「維基百科攻略:知識分享最前線」一書。現為美國Wikia華文區社群專員,2007年維基媒體國際年會副總召。

活動照片