History of Wikimania/zh-hant

Wikimania 2007 Taipei :: a Globe in Accord
Jump to navigation Jump to search

Wikimania是由維基媒體基金會所主辦的活動,來自世界各地的維基人在這個活動中認識彼此,交換意見,學習新知並且更緊密地融合成為一個國際性的組織。Wikimania 2007是第3屆舉辦,地點是在台灣台北市。

歷史啟源

過往足跡

Wikimania 2005在德國法蘭克福

Wikimania 2006在美國波士頓

面向未來