Template:Main-sch/vi

Wikimania 2007 Taipei :: a Globe in Accord
Jump to navigation Jump to search

Học bổng


Tổ chức đăng cai, Quỹ Wikimedia, đang có một số học bổng để giúp những người muốn tham dự có đủ khả năng tham dự Wikimania 2007.

Ủy ban Học bổng quyết định các tiêu chuẩn lựa chọn, theo các mục đích và điểm trọng tâm của Wikimania và Wikimedia. Chúng tôi cũng cố gắng bảo đảm là Wikimania 2007 Taipei sẽ thành công và ủng hộ các dự án Wikimedia.

Đã hết nhận đơn xin học bổng vào ngày 15 tháng 4 năm 2007, và chúng tôi sẽ liên lạc với những người được học bổng lần này. Đọc tiếp…